För dig som söker

Behandlingens genomförande

På Dagöholm använder vi inte längre begreppet behandlingsplan, utan vi han anammat begreppet från riktlinjerna genomförandeplan. Likaså har vi strukit begreppet dubbeldiagnos ur vår vokabulär till förmån för det mer relevanta begreppet samsjuklighet.

Innan man skrivs in på Dagöholm önskar vi att den blivande klienten gör ett studiebesök, dels för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om klienten, men även för att denne ska kunna bilda sig en uppfattning om oss och om Dagöholm i stort. Till exempel är Dagöholm mycket stort till ytan och ofta rör det sig ett stort antal människor på Dagöholm, något som inte alla klarar av. Under studiebesöket ställs olika frågor för att ta reda på om vi kan tillgodose den sökandes behov. Det är aldrig den som söker som behöver övertyga oss att den vill komma till oss, det är Dagöholm som ska motivera varför man inte kan komma till oss. Vanliga orsaker brukar vara att den sökandes problematik ligger utanför vårat kompetensområde. Suicidnära och psykosnära personer kan vi heller inte ta emot då vi inte har sjuksköterska dygnet runt, inte heller kan vi ta emot klienter som är dokumenterat våldsbenägna även utan drogpåverkan, då vi har 2 personal kvälls & 1 personal nattid.

Den första två veckorna man kommer till Dagöholm tillbringar man oftast tillsammans med andra inskrivna i köket, detta har visat sig fungera bra, då man senare kommer att ingå i jourgrupp och vara ansvarig för mat och disk under helger och kvällar. Många som kommer till oss behöver även en kortare tid för att acklamatisera sig eller "landa" som det ibland heter. Under dessa två veckor görs även ASI, KASAM och SCL-90 som ligger till grund tillsammans med uppdraget från placeringsansvarig för genomförandeplanen. Beroende på placeringstid, problembild etc, kan dessa genomförandeplaner se mycket olika ut. Detta är även en orsak till att Dagöholm strikt arbetar med ett individuellt genomförande av behandlingstiden. Genomförandeplan som görs upp tillsammans med den inskrivne ska delges placeringsansvarig i de fall denne inte medverkat.

Varefter tiden på Dagöholm framskrider och olika delmål uppnås, alternativt inte uppnås revideras genomförandeplanen. Vi ser även det som mycket viktigt att det finns ett samarbete med placerande kommun, klient och Dagöholm. Av den anledningen ser vi gärna att om det är möjligt att placerande kommuners socialsekreterare eller annan ärendeansvarig kommer till oss och klienten på besök.

Beroende på individuella förutsättningar, och om inget annat överenskommits så deltar man som inskriven på Dagöholm i alla förekommande aktiviteter, dock efter sin förmåga. Detta innebär att det dagliga schemat ska följas (innebär att kliva upp på morgonen) att man deltar i individuella och/eller gruppsamtal, alternativt att man arbetar i olika projekt. Efter förmåga deltar man i fysisk träning (eller en promenad).

Efter klockan 16.30 är det fri– tid och på Dagöholm finns flertalet olika möjligheter att skaffa sig en vettig fritidssysselsättning eller förkovra sig i en redan befintlig.

Under tiden man är inskriven på Dagöholm ska en plan för vad som ska hända efter vistelsen på Dagöholm upprättas alternativt att en sådan plan finns med redan från start i uppdraget. Vi på Dagöholm vill gärna att om ASI och andra utredningar är gjorda på hemmaplan att vi får ta del av dessa. Observera att vi även vill ha intervjuunderläget till ASI, dels får vi en bättre helhetsbild, än att vi endast får ta del av återföringssamtalet (AFF). Dels vill vi om det är möjligt använda den till vår statistik.

Dagöholm arbetar med team, detta innebär att varje klient har en kontaktperson/processledare på Dagöholm, men även ingår i ett team med cirka 10 andra inskrivna. I teamet finns två från behandlargruppen för att uppnå mesta möjliga kontinuitet och att det för det mesta kommer att finnas någon personal från teamet som känner till klienten att prata med eller fråga/få hjälp av. Teamen följs åt även i gruppsamtalen, och varje grupp har sitt eget grupprum.

All medicinering sker genom vår läkare/sjuksköterska och det är inte tillåtet att ha egen medicin, undantag är mediciner som läkare/sjuksköterska bedömer är livsviktiga för den inskrivne att ha och själva hantera, som allergi/astmamedicin etc.

Dagöholm har ramavtal med ett stort antal kommuner. Upptagningsområdet är hela landet. Inskrivningsförfarande sker genom socialsekreterare.

Den vanligaste vägen för att komma till oss som inskriven är att man kontaktar sin socialtjänst och beskriver sin problematik.

Arbetsgivare erbjuder idag också allt oftare sina anställda behandling i olika former.Dagöholm tar emot förfrågningar och ger information till enskilda men är noga med att själva uppdraget skall igångsättas av ovan beskrivna myndigheter eller arbetsgivare.Genom gällande lagstiftning regleras medborgares rätt till bistånd för missbruksproblematik och andra närliggande frågor.

MI

Grundtanken i det praktiska behandlingsarbete som presenteras, är att klienten har en förmåga till förändring, och att motivation till förändring är påverkbar i behandlingsrelationen.

Förhållningssättet i behandlingen anknyter till den samtalsmetodik som i Sverige går under beteckningen "Motiverande Samtal" eller "Motivational Interviewing", MI.

MI är en samtalmetod och ett sätt att förhålla sig i mötet med klienten. Idén bygger på att klienten bär en motstridig känsla, ambivalens, inför sitt problematiska beteende och att det är genom fokus på, och förstärkning av denna ambivalens som förändring kommer till stånd. Förändringsbenägenhet är alltså inte någon egenskap hos klienten utan något som kännetecknas mer av flyktighet än stabilitet och som påverkas i relationen mellan klient och rådgivare.

Metoden, som skapats av Willian Miller och Stephen Rollnick, används i dag framgångsrikt i arbete med beroendeproblematik men också då det gäller andra behov av livsstilsförändringar av exempelvis hälsoskäl. MI vilar på en teoretisk grund som till stor del utgörs av JamesProchaskas och Carlo di Clementes´ transteoretiska modell för förändring, TTM.

Flertalet som arbetar inom Dagöholms Behandlings- och Utbildningscenter har utbildning i Motiverande Samtal enligt Millers och Rollnicks intentioner.

ÅP

Ett flertal personal är utbildade i återfallsprevention som är en form av kognetiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall. Vi strävar efter att alla klienter ska genomgå programmet som är manualstyrt och strukturerat med 8 grupptillfällen.

Boendet på Dagöholm.

Det finns ett stort utbud av boendealternativ på Dagöholm, allt från huvudbyggnaden med ett mer traditionellt korridorboende, till gula längan med 4 lägenheter där fyra personer delar på en rymlig femrumslägenhet med eget pentry.

 

Verksamheten på Dagöholm.

Behandlingsprogrammet har en tydlig struktur där det dagliga schemat styr. Schemat innehåller minnesträning ,arbete, fysisk träning, individuella samtal. Mi-grupp 1ggr/vecka. Frivilliga grupper med psykoterapeut efter behov. Vi ser deltagande i de dagliga aktiviteterna som viktiga för att få en grundläggande struktur i det dagliga livet.

Aktiviteter på Dagöholm.

Att göra  saker tillsammans är roligt och leder till ökad trivsel och samhörighet. Utöver det dagliga schemat erbjuds klienterna efter schemalagd tid; datorer, musikrum, stadsresor, motionslokal etc. Kollektiva resor som sker 1 gång i månaden t.ex museum gokart m.m. Närhet till sjö med bad och fiske, strövområden. Alla bilder är klickbara.

Ps. Alla bilder är klickbara.

 
09.jpg
RocketTheme Joomla Templates